Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Foto: Danske Regioner

Anders Kühnau i formandstale: Det er tid til at samle ansvaret for patienten og sundheden i én myndighed

Under en tale ved dette års Regionernes Politiske Topmøde opfordrede formanden for Danske Regioner, Anders Kühnau (Soc.), til radikale ændringer i organiseringen af det danske sundhedsvæsen. Det er tid til at samle ansvaret for patienten og sundheden i én myndighed, ét budget og under én lovgivning, sagde han. Og Danske Regioner skal stå i spidsen.

Tidligt i talen slog Anders Kühnau (Soc) fast: "Det bliver mit vigtigste budskab i dag. Tiden er løbet fra sektorgrænser og kassetænkning. Det er tid til at samle ansvaret for patienten og sundheden i én myndighed, ét budget og under én lovgivning. Så vi sikrer patienterne en bedre sammenhæng og høj kvalitet uanset, hvor de har brug for et sundhedstilbud," sagde han.

Formanden erkendte, at selv om der har været stor fremgang inden for behandlingen på hospitalerne, har udviklingen ikke været tilstrækkelig i de nære sundhedstilbud som forebyggelse og genoptræning. Dette har ført til unødige indlæggelser og en ineffektiv udnyttelse af ressourcerne. Derfor opfordrede han til et "tigerspring" i kvalitet og tilgængelighed uden for hospitalets mure.

"I en nær fremtid skal man som borger være tryg ved, at man får god pleje og behandling alle steder i sundhedsvæsenet. Uanset hvor i landet man bor. Derfor skal alle sengepladser uden for sygehusene reguleres i sundhedsloven. Der skal fastsættes klare faglige krav til kvalitet, funktioner og kompetencer. Der skal være faste læger tilknyttet. Og der skal ikke være brugerbetaling," sagde han.

Danske Regioner kommer derfor nu med et udspil, ’I en nær fremtid’, som indeholder 24 konkrete forslag til, hvordan man kan styrke kvaliteten for borgerne i det nære sundhedsvæsen.

Udspillet foreslår blandt andet patientrettigheder uden for hospitalerne, bindende krav til kvalitet og kompetencer på alle sengepladser uden for hospitalerne, grundpakkeforløb til kronikere, bedre muligheder for at sikre alle danskere en praktiserende læge, integration af digitale sundhedsløsninger og et styrket samarbejde med almen praksis og kommunale sundhedstilbud (se alle forslag under artikel).

"I en ny struktur, hvor ansvar og budget er samlet, bliver det naturligt at prioritere de indsatser, der skaber sammenhæng for borgerne, og som forebygger de dyre løsninger på hospitalet. Når der ikke er et samlet ansvar, kræver hver sektor betaling for hver enkelt ny opgave eller aktivitet," sagde Anders Kühnau. 

Han mener, at et samlet sundsvæsen er en forudsætning for et bæredygtigt sundhedsvæsen.

"Det er den eneste farbare vej ud af en situation med overbelastede hospitaler, og den eneste farbare vej til at gøre sundhedsvæsnet bæredygtigt i en tid med et voksende antal mennesker med kronisk sygdom, multisygdom og mange kontakter på tværs af sektorer. Det vil hjælpe ikke mindst de sårbare patienter."

Sundhedsvæsnet har brug for regioner med direkte folkevalgte ledelser, der prioriterer og fastsætter værdier, understregede Anders Kühnau. Han mener, at regionerne har kompetencerne og størrelsen til at løfte mange forskellige opgaver. 

Stigende udgifter til tilskudsmedicin og besparelser i regionerne blev også omtalt i åbningstalen. Selvom økonomiaftalen for 2024 indeholdt flere midler end sidste år, stiger udgifterne til tilskudsmedicin. Derfor var der en appel fra formanden for Danske Regioner til de kommende økonomiforhandlinger:

"Der er hårdt brug for, at vi finder en måde at håndtere medicinudgifterne (...) Vi skal have redskaberne til at styre udgifterne til tilskudsmedicin bedre. Så vi kan købe effektivt ind og sikre os, at vi ikke betaler mere end i andre lande. Det skal ikke gå ud over patienterne, når excel-arket ikke stemmer overens med virkeligheden. Derfor skal flere styringsredskaber også kombineres med en medicingaranti, så staten og regionerne tager et fælles ansvar for risikoen, hvis det økonomiske skøn ikke holder stik."

 

Danske regioners sundhedsudspil rummer 24 forslag:

Flere skal have pleje og behandling af høj kvalitet i det nære

1 Adgang til en akutplads af høj faglig kvalitet – uanset hvor i landet man bor
2 Fri og lige adgang til akutpladser og andre sengepladser i det nære
3 Borgere, der udskrives til hjælp i det nære, skal også have den
4 Bedre mulighed for at dø i rolige og trygge omgivelser derhjemme
5 Faste læger på alle akutpladser
6 Faste læger på alle plejehjem og botilbud
7 Flere skal have undersøgelser, opfølgende kontroller og lettere ambulante behandlinger tættere på deres hjem
8 Flere skal behandles i eget hjem
9 Mere sikker håndtering af borgernes medicin med dosisdispensering
10 Det skal være lettere at få hjælpemidler, man har behov for

Nye rettigheder til patienterne i det nære sundhedsvæsen

11 Frit valg af akutplads og midlertidig plads
12 Frit valg af tilbud om patientrettet forebyggelse og rehabilitering
13 Ret til virtuel konsultation

Bedre sammenhæng for patienterne

14 Grundpakkeforløb for borgere med kronisk sygdom
15 Fast tovholder for kronisk syge og multisyge borgere
16 Bedre forebyggelse af ind- læggelse for borgere med svær psykisk sygdom
17 Patienter skal ikke være deres egen omvandrende patient- journal

Alle danskere skal have frit valg af læge

18 Det skal være mere attraktivt at være praktiserende læge i yder- områderne
19 Bedre mulighed for at sikre alle danskere frit valg af læge
20 Det skal være lettere at komme i kontakt med egen læge

Bedre brug af de sundhedsfaglige kompetencer skal løfte kvaliteten i det nære

21 Bedre efter- og videreuddannelsesmuligheder for SOSU-assistenter
22 SOSU-assistenter og sygeplejersker skal kunne løse flere opgaver i det nære
23 Bedre videreuddannelsesmulig heder for sygeplejersker og andre faggrupper
24 Bedre brug af kompetencerne på tværs af sygehusene og det nære

Kilde: ’I en nær fremtid’

Del artikler